Okresowe przeglądy budowlane roczne i 5-letnie

Wykonujemy przeglądy budowlane budynków – roczne i pięcioletnie – w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i instalacyjnym oraz prowadzimy książki obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli.

Przegląd wykonywany zgodnie z:

 1. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
 2. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zmianami)
 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami)
 4. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku nr 74 poz. 836)
 5. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

Oferujemy Państwu wykonywanie kontroli obiektów budowlanych wynikających z zapisów w/w ustawy w przedstawionym poniżej zakresie i częstotliwości:

 1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 3. okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2

Po kontroli sporządzamy szczegółowy protokół zawierający:

 • Dokumentację fotograficzną
 • Zalecenia oraz sposób dokonania niezbędnych napraw i remontów
 • Określam stopień zużycia poszczególnych elementów

Koszty przeglądów / kontroli:

Koszt kalkulowany jest indywidualnie w zależności od wielkości obiektu, elementów podlegających kontroli oraz od ilości obiektów.